Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gemakkelijkeenwebsite

Definities

1. Gemakkelijkeenwebsite: gevestigd te Apeldoorn onder KvK nr. 85638161.

2. Klant: degene met wie Gemakkelijkeenwebsite een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Gemakkelijkeenwebsite en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Gemakkelijkeenwebsite.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, zullen de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast en bijgevolg geldig en afdwingbaar blijven. Elke dergelijke bepaling zal in de mate van wat wettelijk mogelijk is.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Gemakkelijkeenwebsite zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst gesloten tussen Gemakkelijkeenwebsite© en de opdrachtgever zijn eerst geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk door zowel Gemakkelijkeenwebsite© als door de opdrachtgever zijn aanvaard.

6. Een samengestelde prijsopgaven verplicht Gemakkelijkeenwebsite© niet tot het verrichten van gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Uitvoering Van De Overeenkomst

 1. GemakkelijkEenWebsite© zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GemakkelijkEenWebsite© het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GemakkelijkEenWebsite© dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.
 3. GemakkelijkEenWebsite© is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GemakkelijkEenWebsite© is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gemakkelijkeenwebsite© kenbaar behoorde te zijn.
 4. Ingeval van webdesign zal GemakkelijkEenWebsite© de website opleveren binnen de overeengekomen termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders is overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich op tijd alle benodigde data aan te leveren. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal, is de opdrachtgever na het verstrijken van de oplevertermijn de totale kosten verschuldigd. De opdrachtgever behoudt alsdan evenwel één jaar recht op een website, waarna ook dit recht vervalt.
 5. Ingeval van zoekmachine-optimalisatie (SEO) zal door GemakkelijkEenWebsite© de inhoud van iedere pagina verder worden geoptimaliseerd voor het gewenste doelpubliek en geoptimaliseerd rond een specifiek thema. Het enige doel van de pagina is om op de eerste pagina van Google te komen op bepaalde keywords.
 6. Deze WordPress website is geen vervanging voor een eventueel reeds bestaande website. De optimalisatie betreft de tekstuele inhoud, titelomschrijvingen, korte schone coderingen en het monitoren en waarborgen van de Google positie. De grafische vormgeving zal worden aangepast aan de sector van de opdrachtgever. De opdrachtgever is er zich van bewust en aanvaardt dat GemakkelijkEenWebsite© de positie in de zoekmachines niet ten allen tijden kan garanderen.
 7. De opdrachtgever is zich er van bewust en aanvaardt dat GemakkelijkEenWebsite© de positie in de zoekmachines niet te allen tijde kan garanderen.
 8. Door de ondertekening van de overeenkomst stemt de opdrachtgever in met betaling middels automatische incasso en verbindt zich er onherroepelijk toe de gegeven opdracht niet op te zeggen tijdens de duur van de overeenkomst. Als de opdrachtgever van bankrekening verandert dient de opdrachtgever minstens één maand op voorhand het nieuwe rekeningnummer voor de incasso doorgeven.

Duur En Beëindiging

 1. De overeenkomst is een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een minimale duur van twaalf maanden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd van twaalf maanden worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met de duur van twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. In alle gevallen van contractbreuk door de opdrachtgever, anders dan op grond van een toerekenbaar tekortschieten van Gemakkelijkeenwebsite© in de nakoming van haar verbintenis, is deze gehouden om aan Gemakkelijkeenwebsite© de daaruit voor Gemakkelijkeenwebsite© voortvloeiende schade te vergoeden. Door deze wordt forfaitair vastgelegd op een som die gelijk is aan 80% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de nog lopende periode. Onverminderd het recht om volledige nakoming van de overeenkomst te verlangen. Ook is Gemakkelijkeenwebsite© alsdan gerechtigd de overeenkomst per direct (buitengerechtelijk) te ontbinden.
 3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of die laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met Gemakkelijkeenwebsite© van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gemakkelijkeenwebsite© de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Gemakkelijkeenwebsite© zonder ingebrekestelling gerechtigd is:- de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of- haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, volledig of ten dele; onverminderd de overige rechten van Gemakkelijkeenwebsite© en zonder dat Gemakkelijkeenwebsite© tot enige vergoeding van schade of kosten is gehouden.
 4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikel 6.2 en 6.3 zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
 5. Bij het afnemen van een hostingpakket inclusief Thrive Suite gelden een aantal regels. Wanneer de klant de hosting bij Gemakkelijkeenwebsite© opzegt is de klant alsnog verplicht een maandelijkse bijdrage voor Thrive Suite te betalen, mits de klant hier gebruik van wilt blijven maken. De opties zijn als volgt: a. de klant betaalt een maandelijkse bijdrage van €15 zodat Gemakkelijkeenwebsite© zijn kosten kan dekken.
  b. de klant maakt geen gebruik meer van Thrive Suite of regelt een eigen licentie. In het geval dat de klant geen gebruik meer maakt van Thrive Suite zal de de website/webshop nog steeds in de lucht blijven, maar deze is niet meer langer aan te passen. Gemakkelijkeenwebsite© is dan niet verantwoordelijk voor de schade die hieruit voort kan vloeien voor het niet langer gebruiken van Thrive Suite. Mochten wij hierdoor gevraagd worden om problemen op de website/webshop op te lossen, dan gaat dit tegen een uurtarief van €60,- excl btw.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Gemakkelijkeenwebsite zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Gemakkelijkeenwebsite slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Gemakkelijkeenwebsite hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. De opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de facturen per e-mail worden verzonden.

2. Alle prijzen op die Gemakkelijkeenwebsite hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Gemakkelijkeenwebsite te allen tijde wijzigen.

3. Wanneer gevraagd wordt om een aanbetaling (maximaal 50% van het totaalbedrag), kan de klant hier naderhand geen aanspraak meer op doen bij het annuleren van de opdracht door de klant zelf, of bij ontevredenheid vanuit de klant. De aanbetaling wordt gebruikt als vergoeding voor gemaakte kosten en gespendeerde tijd.

4. Wanneer Gemakkelijkeenwebsite extra werkzaamheden heeft door tekortkomingen vanuit de klant, heeft Gemakkelijkeenwebsite het recht om de gewerkte uren in rekening te brengen tegen een standaard uurtarief van €50,- per uur excl. btw.

5. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Gemakkelijkeenwebsite©.

6. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Gemakkelijkeenwebsite© naar evenredigheid zal worden gehonoreerd.

7. Indien betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtsweg in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten te vervolgens ter voldoening van langst openstaande factuur(en).

9. Wanneer betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden is Gemakkelijkeenwebsite© gerechtigd de website en daarmee verband houdende diensten, zoals e-mail, offline te halen en te houden totdat volledige betaling is ontvangen.

10. Wanneer de opdrachtgever geen onderhoudscontract of hostingpakket met Gemakkelijkeenwebsite© is overeengekomen staat het de opdrachtgever niet vrij gebruik te maken van de website. Gebruik van de website in deze situatie is alsdan alleen mogelijk tegen betaling van een bedrag van € 20,– per maand, exclusief BTW, bij voortuitbetaling te voldoen. Deze kosten worden gebruikt door Gemakkelijkeenwebsite om haar verplichtingen voor de hosting en het programma van Thrive Architect te voldoen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Gemakkelijkeenwebsite gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Gemakkelijkeenwebsite.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Gemakkelijkeenwebsite zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Gemakkelijkeenwebsite op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Gemakkelijkeenwebsite, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Gemakkelijkeenwebsite te betalen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Gemakkelijkeenwebsite enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Gemakkelijkeenwebsite voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Gemakkelijkeenwebsite heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Gemakkelijkeenwebsite tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Gemakkelijkeenwebsite tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Gemakkelijkeenwebsite.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Gemakkelijkeenwebsite de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Gemakkelijkeenwebsite redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

1. Gemakkelijkeenwebsite behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemakkelijkeenwebsite (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

•is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

•is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000.

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Gemakkelijkeenwebsite waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Gemakkelijkeenwebsite tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Gemakkelijkeenwebsite geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Gemakkelijkeenwebsite geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Gemakkelijkeenwebsite daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Gemakkelijkeenwebsite uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Gemakkelijkeenwebsite in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Gemakkelijkeenwebsite gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Gemakkelijkeenwebsite.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Gemakkelijkeenwebsite ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Gemakkelijkeenwebsite een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Gemakkelijkeenwebsite verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Gemakkelijkeenwebsite

1. Gemakkelijkeenwebsite is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Gemakkelijkeenwebsite aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Gemakkelijkeenwebsite is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Gemakkelijkeenwebsite aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Gemakkelijkeenwebsite vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Gemakkelijkeenwebsite toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Gemakkelijkeenwebsite niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Gemakkelijkeenwebsite in verzuim is.

3. Gemakkelijkeenwebsite heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Gemakkelijkeenwebsite kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Gemakkelijkeenwebsite in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Gemakkelijkeenwebsite kan worden toegerekend in een van de wil van Gemakkelijkeenwebsite onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Gemakkelijkeenwebsite kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Gemakkelijkeenwebsite 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Gemakkelijkeenwebsite er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.5. Gemakkelijkeenwebsite is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Gemakkelijkeenwebsite is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gemakkelijkeenwebsite zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Gemakkelijkeenwebsite.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Gemakkelijkeenwebsite bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gemakkelijkeenwebsite is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Derden

1. Gemakkelijkeenwebsite© is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden door Gemakkelijkeenwebsite© zonder kennisgeving aan de opdrachtgever doorbelast.

2. Gemakkelijkeenwebsite© is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

3. Gemakkelijkeenwebsite© is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Gemakkelijkeenwebsite© geen invloed kan uitoefenen.

Opgesteld op 01 maart 2021. Bijgewerkt op 01 Augustus 2022. 

Chat openen
💬 Hulp nodig?
Scan de code
U kunt ons ook bellen op 0614571782.
Of klik op de knop hieronder om direct met ons te WhatsAppen.
Gemakkelijkeenwebsite reageert op al jouw vragen binnen 24 uur.