Privacy voorwaarden

Privacyvoorwaarden van Gemakkelijkeenwebsite

GemakkelijkEenWebsite respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert. plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): GemakkelijkEenWebsite2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): GemakkelijkEenWebsite, gevestigd te Zutphen , kvk-nummer: 81645996.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt werden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met Gemakkelijkeenwebsite© verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Gemakkelijkeenwebsite© gesloten overeenkomsten en verrichten diensten.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, zullen de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast en bijgevolg geldig en afdwingbaar blijven. Elke dergelijke bepaling zal in de mate van wat wettelijk mogelijk is.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door Gemakkelijkeenwebsite© zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Gemakkelijkeenwebsite© is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst gesloten tussen Gemakkelijkeenwebsite© en de opdrachtgever zijn eerst geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk door zowel Gemakkelijkeenwebsite© als door de opdrachtgever zijn aanvaard.

4. Een samengestelde prijsopgaven verplicht Gemakkelijkeenwebsite© niet tot het verrichten van gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – Prijzen, facturatie en betaling

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Gemakkelijkeenwebsite©.
 2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. De opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de facturen per e-mail worden verzonden.
 3. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Gemakkelijkeenwebsite© naar evenredigheid zal worden gehonoreerd.
 4. Indien betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtsweg in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten te vervolgens ter voldoening van langst openstaande factuur(en).
 6. Wanneer betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden is Gemakkelijkeenwebsite© gerechtigd de website en daarmee verband houdende diensten, zoals e-mail, offline te halen en te houden totdat volledige betaling is ontvangen.
 7. Wanneer de opdrachtgever geen onderhoudscontract of hostingpakket met Gemakkelijkeenwebsite© is overeengekomen staat het de opdrachtgever niet vrij gebruik te maken van de website. Gebruik van de website in deze situatie is alsdan alleen mogelijk tegen betaling van een bedrag van € 20,– per maand, exclusief BTW, bij voortuitbetaling te voldoen. Deze kosten worden gebruikt door Gemakkelijkeenwebsite om haar verplichtingen voor de hosting en het programma van Thrive Architect te voldoen.

Artikel 6 – Uitvoering Van De Overeenkomst

 1. GemakkelijkEenWebsite© zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GemakkelijkEenWebsite© het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GemakkelijkEenWebsite© dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.
 3. GemakkelijkEenWebsite© is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GemakkelijkEenWebsite© is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gemakkelijkeenwebsite© kenbaar behoorde te zijn.
 4. Ingeval van webdesign zal GemakkelijkEenWebsite© de website opleveren binnen de overeengekomen termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders is overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich op tijd alle benodigde data aan te leveren. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal, is de opdrachtgever na het verstrijken van de oplevertermijn de totale kosten verschuldigd. De opdrachtgever behoudt alsdan evenwel één jaar recht op een website, waarna ook dit recht vervalt.
 5. Ingeval van zoekmachine-optimalisatie (SEO) zal door GemakkelijkEenWebsite© de inhoud van iedere pagina verder worden geoptimaliseerd voor het gewenste doelpubliek en geoptimaliseerd rond een specifiek thema. Het enige doel van de pagina is om op de eerste pagina van Google te komen op bepaalde keywords.
 6. Deze WordPress website is geen vervanging voor een eventueel reeds bestaande website. De optimalisatie betreft de tekstuele inhoud, titelomschrijvingen, korte schone coderingen en het monitoren en waarborgen van de Google positie. De grafische vormgeving zal worden aangepast aan de sector van de opdrachtgever. De opdrachtgever is er zich van bewust en aanvaardt dat GemakkelijkEenWebsite© de positie in de zoekmachines niet ten allen tijden kan garanderen.
 7. De opdrachtgever is zich er van bewust en aanvaardt dat GemakkelijkEenWebsite© de positie in de zoekmachines niet te allen tijde kan garanderen.
 8. Door de ondertekening van de overeenkomst stemt de opdrachtgever in met betaling middels automatische incasso en verbindt zich er onherroepelijk toe de gegeven opdracht niet op te zeggen tijdens de duur van de overeenkomst. Als de opdrachtgever van bankrekening verandert dient de opdrachtgever minstens één maand op voorhand het nieuwe rekeningnummer voor de incasso doorgeven.

Artikel 7 – Duur En Beëindiging

 1. De overeenkomst is een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een minimale duur van twaalf maanden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd van twaalf maanden worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met de duur van twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. In alle gevallen van contractbreuk door de opdrachtgever, anders dan op grond van een toerekenbaar tekortschieten van Gemakkelijkeenwebsite© in de nakoming van haar verbintenis, is deze gehouden om aan Gemakkelijkeenwebsite© de daaruit voor Gemakkelijkeenwebsite© voortvloeiende schade te vergoeden. Door deze wordt forfaitair vastgelegd op een som die gelijk is aan 80% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de nog lopende periode. Onverminderd het recht om volledige nakoming van de overeenkomst te verlangen. Ook is Gemakkelijkeenwebsite© alsdan gerechtigd de overeenkomst per direct (buitengerechtelijk) te ontbinden.
 3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of die laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met Gemakkelijkeenwebsite© van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gemakkelijkeenwebsite© de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Gemakkelijkeenwebsite© zonder ingebrekestelling gerechtigd is:- de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of- haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, volledig of ten dele;onverminderd de overige rechten van Gemakkelijkeenwebsite© en zonder dat Gemakkelijkeenwebsite© tot enige vergoeding van schade of kosten is gehouden.
 4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikel 6.2 en 6.3 zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 8 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. ledere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke. is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 9 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:1) de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

2) alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiquette3) de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:1) vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet2)vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policyDe beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 11 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door GemakkelijkEenWebsite . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische culturele of sociale identiteit.De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 12 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gemakkelijkeenwebsite.nl.Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 13 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving. waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 14 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@gemakkelijkeenwebsite.nlIndien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 15 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens werden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 16 – Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website      

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:       

– Geen overige cookies  

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en ander verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 2. Alle door Gemakkelijkeenwebsite© in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Gemakkelijkeenwebsite© totdat de opdrachtgever alle verplichtingen en betalingen uit de overeenkomst aan Gemakkelijkeenwebsite© is nagekomen.
 3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen.
 4. Alle door Gemakkelijkeenwebsite© ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Gemakkelijkeenwebsite© voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. Door Gemakkelijkeenwebsite© of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Gemakkelijkeenwebsite©.
 6. Mocht er gebruik gemaakt worden van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 19 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Mike van Olst en/of Jermaine de la Motte, info@gemakkelijkeenwebsite.nl

Chat openen
💬 Hulp nodig?
U kunt ons ook bellen op 0614571782.
Of klik op de knop hieronder om direct met ons te WhatsAppen.
Gemakkelijkeenwebsite reageert op al jouw vragen binnen 24 uur.